DIY USB Floppy
[URL="https://forum.arabia4serv.com/2011/02/10/diy-usb-floppy/diy-usb-floppy-1/"][/URL][URL="https://forum.arabia4serv.com/2011/02/10/diy-usb-floppy/diy-usb-floppy-2/"][/URL][URL="https://forum.arabia4serv.com/2011/02/10/diy-usb-floppy/diy-usb-floppy-3/"][/URL][URL="https://forum.arabia4serv.com/2011/02/10/diy-usb-floppy/diy-usb-floppy-4/"][/URL]
DIY USB Floppy


[URL="https://forum.arabia4serv.com/2011/02/10/diy-usb-floppy/diy-usb-floppy-5/"][/URL][URL="https://forum.arabia4serv.com/2011/02/10/diy-usb-floppy/diy-usb-floppy-6/"][/URL][URL="https://forum.arabia4serv.com/2011/02/10/diy-usb-floppy/diy-usb-floppy-7/"][/URL]